Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΚραδασμοί

Οι κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων κατά την εργασία τους. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προχώρησε στην έκδοση σχετικού εντύπου με σχετικές πληροφορίες για τους κραδασμούς που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κραδασμούς.

Η Γενική Διεύθυνση Εργοδότησης, Κοινωνικών Θεμάτων και Ίσων Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχώρησε στην έκδοση σχετικού Οδηγού για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/44/ΕΚ σχετικά με τους Κραδασμούς. Ο εν λόγω Οδηγός, ο οποίος προσφέρεται μόνο στην Αγγλική, ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2007 και αποτελεί χρήσιμη πηγή ειδικής πληροφόρησης για τους κραδασμούς.

Η Οδηγία 2002/44/ΕΚ ορίζει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων για τους εργαζόμενους που προέρχονται από τους κραδασμούς και τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν ώστε οι κίνδυνοι αυτοί να εξαλείφονται ή να μειώνονται στο ελάχιστο.

Ο Οδηγός, ο οποίος θα πρέπει να χρησιμοποιείται παράλληλα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τους Κραδασμούς) Κανονισμούς του 2005 (Κ.Δ.Π. 332/2005), χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος του Οδηγού αναφέρονται οι κίνδυνοι που προέρχονται από τους κραδασμούς στο σύστημα χεριού - βραχίονα και στο δεύτερο μέρος αναφέρονται οι κίνδυνοι που προέρχονται από τους κραδασμούς που επηρεάζουν ολόκληρο το σώμα.

Σκοπός του Οδηγού είναι να καθοδηγήσει τους εργοδότες (α) να εκτιμήσουν τους κινδύνους που προέρχονται από τους κραδασμούς καθώς και τα επίπεδα έκθεσης και (β) να καθορίσουν τα μέτρα προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε τέτοιους κραδασμούς.

Τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο μέρος του Οδηγού, καλύπτονται αναλυτικά τα ακόλουθα:
  • Βασικά σημεία για την εκτίμηση του κινδύνου από τους κραδασμούς
  • Προσδιορισμός της διάρκειας έκθεσης
  • Προσδιορισμός των επιπέδων έκθεσης
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης για τον αποτελεσματικό έλεγχο
  • Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων
  • Μέτρα ελέγχου των κινδύνων
  • Διαδικασία παρακολούθησης και επανελέγχου του Συστήματος Διαχείρισης
  • Διαδικασίες παρακολούθησης της υγείας των εργαζομένων.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εκπόνησε μελέτη για την επαγγελματική έκθεση σε κραδασμούς ολόκληρου του σώματος. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Μελέτη για την Επαγγελματική Έκθεση σε Κραδασμούς Ολόκληρου του Σώματος


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat vibrations_EU_guide.pdf

  • Μελέτη για την Επαγγελματική Έκθεση σε Κραδασμούς Ολόκληρου του Σώματος