Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΛιμενικές Εργασίες

Στους χώρους των λιμανιών διεξάγεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει τον ελλιμενισμό πλοίων, την κυκλοφορία πεζών, οχημάτων και μηχανημάτων, τη διακίνηση επιβατών, τη φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων, τη συντήρηση και επιδιόρθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κ.ά.

Οι δραστηριότητες αυτές εμπεριέχουν ψηλούς κινδύνους τραυματισμού των εργαζομένων, καθώς και τρίτων προσώπων στο χώρο, που προέρχονται από μηχανήματα, υλικά και οχήματα ή ακόμη και βλάβης της υγείας τους από βλαπτικούς παράγοντες όπως είναι ο θόρυβος, οι δονήσεις, οι σκόνες, οι αναθυμιάσεις, το θερμικό φορτίο κ.ά.

Η νομοθεσία που διέπει τα θέματα ασφάλειας και υγείας στον τομέα των λιμενικών εργασιών αποτελείται από:

Σύμφωνα με το Διάταγμα για τις Ιατρικές εξετάσεις για εργασίες λιμένων, οι χειριστές των ανυψωτικών συσκευών, των περονοφόρων οχημάτων και οι εργαζόμενοι που ασχολούνται ή θα σχοληθούν με φορτοεκφορτώσεις και χειρονακτική διακίνηση φορτίων πρέπει να υποβάλλονται στις ιατρικές εξετάσεις με την περιοδικότητα που καθορίζεται στο πιο πάνω Διάταγμα.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, στην προσπάθειά του να βοηθήσει και να στηρίξει όλους τους εμπλεκόμενους στις λιμενικές εργασίες, προκειμένου να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και πρόληψης για τη μείωση ή/και εξάλειψη των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών καθώς και την αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων, έχει ετοιμάσει Οδηγό Καλής Πρακτικής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για τις Λιμενικές Εργασίες.

Στον Οδηγό αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά τα ακόλουθα:
  • Σύστημα ταξινόμησης των κυριότερων δραστηριοτήτων που εκτελούνται σε λιμενικές εργασίες,
  • Καθοδηγητικά Πρότυπα Εκτίμησης Κινδύνων για τις επιμέρους δραστηριότητες,
  • Καλές Πρακτικές λήψης μέτρων και οδηγιών ασφάλειας και υγείας για τους βασικούς κινδύνους κάθε δραστηριότητας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με θέματα ασφάλειας και υγείας στις λιμενικές εργασίες μπορείτε να βρείτε στον Κώδικα Πρακτικής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ο οποίος εκδόθηκε το 2005 και ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Odigos_Kalis_Praktikis_Limania.pdf