Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Εκπαίδευση σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΕκπαίδευση σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Με βάση τη νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, ο κάθε εργοδότης πρέπει να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
  • να εξασφαλίζει ότι σε κάθε εργοδοτούμενό του παρέχεται κατάλληλη και επαρκής εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας, ιδίως υπό μορφή πληροφοριών και οδηγιών που αφορούν ειδικά τη θέση εργασίας ή τα καθήκοντά του κατά την πρόσληψή του, τυχόν μετάθεση ή αλλαγή των καθηκόντων του, την εισαγωγή ή αλλαγή εξοπλισμού εργασίας, την εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας, την εισαγωγή νέων ή αλλαγή υφισταμένων συστημάτων ή μεθόδων εργασίας στους χώρους εργασίας. Ο εργοδότης φροντίζει ώστε η πιο πάνω εκπαίδευση, να προσαρμόζεται στην εξέλιξη των κινδύνων και στην εμφάνιση νέων κινδύνων και εφόσον απαιτείται, να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, και
  • να διασφαλίζει ότι οι οριζόμενοι εργοδοτούμενοι των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης, οι αντιπρόσωποι ασφάλειας και υγείας και τα μέλη της επιτροπής ασφάλειας και υγείας τυγχάνουν κατάλληλης και επαρκούς εκπαίδευσης και καθοδήγησης, αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας όλων των εργοδοτουμένων στον χώρο εργασίας, στην εγκατάσταση, στο υποστατικό ή/και στην επιχείρησή του.

Η εκπαίδευση / πληροφόρηση / κατάρτιση / καθοδήγηση που προβλέπεται στη νομοθεσία πρέπει να παρέχεται κατά την ώρα εργασίας, εντός ή εκτός της εγκατάστασης, του υποστατικού ή/και της επιχείρησης και να τεκμηριώνεται με πληροφορίες που θα καταχωρούνται σε σχετικό αρχείο / μητρώο που θα τηρεί ο εργοδότης.

Από την πλευρά τους, οι εργοδοτούμενοι έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα μαθήματα, σεμινάρια ή άλλα επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία που οργανώνει ο εργοδότης τους.

Εννοείται ότι και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα οφείλουν να λαμβάνουν κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση για να είναι σε θέση να εκτιμούν τους κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των ιδίων καθώς και άλλων προσώπων, που μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητές στους στην εργασία, και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα.

Στην Κύπρο, τα τελευταία χρόνια οργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα, σχετικά με θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, από διάφορους φορείς όπως είναι Πανεπιστήμια, Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και ιδιώτες (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα). Πολλά από τα προγράμματα αυτά επιδοτούνται, για τους δικαιούχους, από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑΑνΑΔ). Διευκρινίζεται ότι, βάσει της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και εκδίδει πιστοποιητικά παρακολούθησης των προγραμμάτων του: (α) μπορεί να διεξάγει τις δραστηριότητες εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης στις συγκεκριμένες ενότητες ασφάλειας και υγείας μόνο αν διαθέτει επαρκείς και κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία στα εν λόγω θέματα και (β) οφείλει να καθορίζει με σαφήνεια στα πιστοποιητικά που παρέχει στους εκπαιδευόμενους / καταρτιζόμενους, το επίπεδο και τις ενότητες που έχουν καλυφθεί, τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης σε κάθε ενότητα, την ημερομηνία διεξαγωγής της εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης, καθώς και το όνομα του παροχέα της εκπαίδευσης.

Προτρέπονται οι εργοδότες όπως κάθε φορά αναζητούν π.χ. μέσω των Συνδέσμων τους, των Οργανώσεών τους, των συμβούλων τους, της ΑΑνΑΔ κ.λπ., τα προγράμματα που προσφέρονται και αν αυτά ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε εργοδότης ο οποίος εργοδοτεί κατά μέσο όρο στη διάρκεια κάθε χρόνου περισσότερα από διακόσια πρόσωπα, πρέπει να διορίζει Λειτουργό Ασφάλειας που να ασχολείται πλήρως με τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Με βάση τις πρόνοιες του περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εκπαίδευση Εργοδοτούμενων, Αυτοεργοδοτούμενων, Μελών της Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), Αντιπροσώπων Ασφάλειας και Μελών Επιτροπών Ασφάλειας) Διάταγμα του 2021 (Κ.Δ.Π. 238/2021), το οποίο εκδόθηκε στις 11.6.2021, καθορίζεται το περιεχόμενο και η ελάχιστη διάρκεια της εκπαίδευσης των Λειτουργών Ασφάλειας, η οποία ανέρχεται στις 130 ώρες


Για την εκπαίδευση των ατόμων που θα οριστούν από τον εργοδότη τους ως Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης καθώς και των Αντιπροσώπων Ασφάλειας που συμμετέχουν στην Επιτροπή Ασφάλειας, επίσης ισχύει το περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εκπαίδευση Εργοδοτούμενων, Αυτοεργοδοτούμενων, Μελών της Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), Αντιπροσώπων Ασφάλειας και Μελών Επιτροπών Ασφάλειας) Διάταγμα του 2021 (Κ.Δ.Π. 238/2021), βάσει του οποίου καθορίζεται το περιεχόμενο και η ελάχιστη διάρκεια της εκπαίδευσης ως εξής:
  • για τους Αντιπρόσωπους Ασφάλειας (μέλη των Επιτροπών Ασφάλειας), η διάρκεια εκπαίδευσης ορίζεται στις 6 ώρες,
  • για τους Προέδρους των Επιτροπών Ασφάλειας και τα άτομα που ορίζονται από τον εργοδότη ως μέλη της ΕΣΥΠΠ, η διάρκεια εκπαίδευσης ορίζεται στις 35 ώρες.

Για την εκπαίδευση των μελών των Επιτροπών Ασφάλειας αλλά και των εργαζομένων γενικότερα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Ψ.Ε.Υ.) σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, το οποίο αναπτύχθηκε από το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕ.ΠΑ.) σε συνεργασία με το ΤΕΕ. Το Ψ.Ε.Υ. είναι διαθέσιμο για ελεύθερη χρήση και είναι προσβάσιμο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης του ΚΕ.ΠΑ. «e-Gnosis» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mymim.net/egnosis/. Τονίζεται ότι υπάρχει δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού στα άτομα που θα μελετήσουν το Ψ.Ε.Υ., ώστε να υπάρχει τεκμηρίωση για την επιμόρφωσή τους. Στόχος του Ψ.Ε.Υ. είναι η πληροφόρηση του πολίτη, του αυτοεργοδοτούμενου, του κάθε εργαζόμενου και του κάθε εργοδότη για θέματα ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας, ώστε να αναπτυχθεί συνείδηση ασφάλειας, ικανότητα στοιχειώδους εκτίμησης των κινδύνων στην εργασία και απόκτησης βασικών γνώσεων στα θέματα αυτά.

Επίσης, κάθε εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι διαθέτει επαρκή αριθμό Πρώτων Βοηθών στους χώρους εργασίας που ελέγχει, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του. Οι πρώτοι βοηθοί πρέπει να εκπαιδευτούν στην παροχή Πρώτων Βοηθειών στην εργασία και να κατέχουν ισχύον πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Παροχέα Πρώτων Βοηθειών. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν προγράμματα κατάρτισης στις πρώτες βοήθειες στην εργασία, πρέπει, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, να τύχουν της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή (Διευθυντή του ΤΕΕ) ως Εγκεκριμένοι Παροχείς. Για σκοπούς πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων εργοδοτών και αυτοεργοδοτουμένων προσώπων, που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες τέτοιου Εγκεκριμένου Παροχέα, το ΤΕΕ τηρεί σχετικό Μητρώο στην ιστοσελίδα του.ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ