Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Δημόσια Διαβούλευση


Το προσχέδιο τροποποίησης του Κώδικα Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου που ετοίμασε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα για τυχόν σχόλια και εισηγήσεις σας, τα οποία μπορείτε να υποβάλετε μέσω του σχετικού πίνακα. Σημειώνεται ότι σχόλια και εισηγήσεις που δεν θα σταλούν κατάλληλα αιτιολογημένα στον πίνακα δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη.

Ο πίνακας με τα σχόλια και τις εισηγήσεις μπορεί να σταλεί στο info@dli.mlsi.gov.cy μέχρι τις 21.11.2019

Στο προσχέδιο του Κώδικα έχουν γίνει λεκτικές διορθώσεις, διαγραφές ορισμών, επικαιροποίηση των σχετικών με το υγραέριο νομοθεσιών και προτύπων, ενσωμάτωση νέων προνοιών και σχημάτων και επικαιροποίηση των προνοιών του Κώδικα ώστε να συμβαδίζουν μ’ αυτές του προσχέδιου των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμών του 2019 που βρίσκονται στη Νομική Υπηρεσία για οριστικοποίηση του νομοτεχνικού ελέγχου.

Τα σχόλια / οι εισηγήσεις που θα υποβληθούν θα τύχουν αξιολόγησης και όσες υιοθετηθούν θα ενσωματωθούν στο προσχέδιο του Κώδικα.


25.10.2019 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ