Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΕργατικά Ατυχήματα

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, μεταξύ άλλων, ασχολείται με το θέμα που αφορά τη γνωστοποίηση και τη διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων.


I. Γνωστοποίηση Εργατικών Ατυχημάτων

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιο κάτω θέματα που αφορούν τη γνωστοποίηση των ατυχημάτων:
  • Τι είναι ατύχημα
  • Ποια ατυχήματα είναι γνωστοποιήσιμα
  • Ποια ατυχήματα δεν είναι γνωστοποιήσιμα – εξαιρέσεις
  • Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την γνωστοποίηση των ατυχημάτων
  • Πού και πώς γνωστοποιούνται τα ατυχήματα


II. Διερεύνηση Εργατικών Ατυχημάτων


1. Κάθε ατύχημα το οποίο γνωστοποιείται στο ΤΕΕ ή για το οποίο το ΤΕΕ έχει λάβει σχετική πληροφόρηση π.χ. από πολίτη, μέσα μαζικής ενημέρωσης, κ.α., διερευνάται από Επιθεωρητή / Επιθεωρήτρια του Τμήματος.

2. Η λήψη απόφασης κατά πόσο το περιστατικό θα διερευνηθεί ή όχι σε βάθος και κατά πόσο θα ετοιμαστεί πλήρης ή συνοπτική έκθεση, εξαρτάται από τους πιο κάτω παράγοντες:

  - Είδος και σοβαρότητα τραυματισμού ή και η δυναμική πρόκλησης σοβαρότερου ατυχήματος κάτω από παρόμοιες συνθήκες
  - Αιτία και συνθήκες ατυχήματος
  - Πολυπλοκότητα ατυχήματος, περισσότερο σε σχέση με την εμπλοκή πολλών μερών (Εργοδότες, Ιδιοκτήτες, Εργολάβοι, Υπεργολάβοι, κ.λπ)
  - Δυνατότητα συλλογής στοιχείων από μάρτυρες, ή από τη σκηνή του περιστατικού, ή από έγγραφα, κ.λπ.
  - Δυνατότητα αξιοποίησης των συμπερασμάτων της διερεύνησης του ατυχήματος για σκοπούς πρόληψης

3. Η έκταση διερεύνησης ενός ατυχήματος, ανάλογα με τους παράγοντες που αναφέρονται πιο πάνω, θα μπορεί να είναι:

  (α) Επιβεβαίωση των όσων αναφέρονται στο έντυπο γνωστοποίησης μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον παθόντα ή και με τον εργοδότη του, ή

  (β) Ετοιμασία Συνοπτικής Έκθεσης μετά την τηλεφωνική επιβεβαίωση των στοιχείων που αναφέρονται στο έντυπο ή και επίσκεψη, όπου αυτό απαιτείται, στο χώρο του ατυχήματος, ή

  (γ) Ετοιμασία Πλήρους Έκθεσης Διερεύνησης, μετά από επίσκεψη στο χώρο του ατυχήματος, συλλογή επιπρόσθετων πληροφοριών, διενέργεια μετρήσεων, λήψη φωτογραφιών, λήψη καταθέσεων, κ.λπ.

4. Οι εκθέσεις ατυχημάτων που ετοιμάζονται από το ΤΕΕ μπορούν να δοθούν σε οποιονδήποτε πρόσωπο έχει επηρεαστεί από το ατύχημα ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, εφόσον αυτό ζητηθεί γραπτώς συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο συγκεκριμένο έντυπο που θα βρείτε εδώ και καταβάλλοντας το σχετικό τέλος (€135 για συνοπτική έκθεση και €410 για πλήρη έκθεση).

5. Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης ενός ατυχήματος το ΤΕΕ ενδέχεται, ανάλογα με την περίπτωση, να προχωρήσει στην ποινική δίωξη υπεύθυνων προσώπων, είτε για την παράλειψη ή καθυστέρηση γνωστοποίησης του ατυχήματος ή/και την αλλοίωση της σκηνής του ατυχήματος ή/και για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας που διαπιστώθηκαν στα πλαίσια της διερεύνησης του ατυχήματος.