Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ακτινοπροστασία > Νομοθεσία

ΑκτινοπροστασίαΝομοθεσία

Η νομοθεσία για Aκτινοπροστασία και Πυρηνική / Ραδιολογική Ασφάλεια και Προστασία περιλαμβάνει τον περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμο του 2018, καθώς και σχετικές σειρές Κανονισμών που έχουν εκδοθεί με βάση τον Νόμο. Η νομοθεσία αυτή είναι εναρμονισμένη με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

Επιπλέον, μετά την πλήρη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζονται αυτόματα οι πρόνοιες της Συνθήκης ΕΥΡΑΤΟΜ και όλες οι σχετικές Αποφάσεις και Κανονισμοί της Ένωσης.

Πέρα από την πιο πάνω νομοθεσία, η Κύπρος έχει κυρώσει με νόμους ή έχει προσυπογράψει σχετικές διεθνείς Συμβάσεις, Συνθήκες, Συμφωνίες και Πρωτόκολλα:
Η Κύπρος, πέρα από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας [Ν. 21/1965], [N. 49/1972], [N. 25/1988], [N. 27(III)/2011], είναι επίσης μέλος της Ομάδας Πυρηνικών Προμηθευτών (Nuclear Suppliers Group, NSG).

Για τις εισαγωγές, εξαγωγές ή διάθεση στο εμπόριο τροφίμων, ζωοτροφών και γεωργικών προϊόντων μετά το ατύχημα στο Τσέρνομπιλ ή μετά από πυρηνικό/ραδιολογικό ατύχημα εφαρμόζονται οι σχετικοί Κανονισμοί της ΕΥΡΑΤΟΜ. Οι σχετικοί εκτελεστικοί Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδόθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας στις 11 Μαρτίου 2011 και άλλη σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιμα στη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.