Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑνακοίνωση - Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων - Μάρτιος, Απρίλιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2020 (KMK/06)
Κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο του 2020 το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διεξάγει ειδική στοχευμένη εκστρατεία επιθεωρήσεων των εργοταξίων.

2. Ο Κατασκευαστικός τομέας είναι τομέας ψηλού κινδύνου, με ψηλό Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων και τον ψηλότερο Δείκτη Σοβαρότητας Ατυχημάτων. Τα τελευταία τρία χρόνια παρατηρείται αύξηση της δραστηριότητας στον τομέα αυτό που συνοδεύεται με αύξηση του αριθμού, του Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων και του Δείκτη Σοβαρότητας Ατυχημάτων.

3. Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις παραβάσεις που εντοπίζονται κατά τις επιθεωρήσεις των εργοταξίων καθώς και τα αίτια των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε εργοτάξια.

4. Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στα κατασκευαστικά έργα και η εφαρμογή προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για τη μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στον τομέα αυτό.

5. Ο στόχος της εκστρατείας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης των εμπλεκομένων συντελεστών έργων (π.χ. ιδιοκτητών έργων, μελετητών / επιβλέποντων, εργολάβων, υπεργολάβων) με τις διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας.

6. Για σκοπούς πληροφόρησης επισυνάπτεται, ως Παράρτημα, κατάλογος των σημείων ελέγχου μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις.

7. Επίσης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ ενημερωτικά έντυπα για τις βασικές πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015), τις βασικές υποχρεώσεις του Κύριου του Έργου (ιδιοκτήτη), του Μελετητή, του Εργολάβου και τα καθήκοντα του Συντονιστή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (Συντονιστή Μελέτης) και του Συντονιστή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου (Συντονιστής Εκτέλεσης).

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο Λειτουργό στην ηλεκτρονική διεύθυνση morphanides@dli.mlsi.gov.cy, ή/και στα τηλ. 22405660 / 22405615.

Φεβρουάριος 2020

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αρχείο Word Parartima.doc (100,46 Kb)