Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΒασικά στοιχεία Σύμβασης που έχει συνάψει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατόπιν διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία [άρθρo 90(1)(β) του Νόμου Ν. 73(Ι)/2016]
1. Αριθμός Διαγωνισμού: TEE 22/2018

2. Τίτλος & Περιγραφή Διαγωνισμού:
  • Τίτλος Διαγωνισμού: Αξιολόγηση τριών Κοινοποιήσεων Γεώτρησης
  • Περιγραφή Διαγωνισμού: Αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες έκθεσης τριών κοινοποιήσεων γεώτρησης για θέματα ασφάλειας υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

3. Τύπος και Κατηγορία Σύμβασης:
  • Τύπος Σύμβασης: υπηρεσίες
  • Κατηγορία Σύμβασης: 76310000 κατά CPV*

4. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

5. Διαδικασία διαγωνισμού: συνοπτική
  • με βάση το άρθρο 90(1)(β) του N. 73(I)/2016 (€2.000 μέχρι €15.000 για προμήθειες ή έργα, €5.000 μέχρι €25.000 για υπηρεσίες)

6. Ημερομηνία προκήρυξης Διαγωνισμού ή Ημερομηνία αποστολής πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον Διαγωνισμό:
  • Ημερομηνία αποστολής πρόσκλησης ενδιαφέροντος: 14/05/2018

7. Ποσό ανάθεσης Σύμβασης: 5600 Ευρώ

8. Ημερομηνία Ανάθεσης Σύμβασης: 8/6/2018


Ημερομηνία: 10/7/2018

Κατερίνα Πλατή
Συντονίστρια Σύμβασης