Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Καταδίκες για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εντός του 2018
Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε τις ποινικές διώξεις εργοδοτών και άλλων φυσικών προσώπων, που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας καταδίκασε μέσα στο 2018:

1. Την εταιρεία «AXM HOLDINGS LTD (τέως AXM OVERSEAS HOLDINGS LTD) », που δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό τομέα, σε συνολικό πρόστιμο €1350, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους Εργασίας Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της και άλλα πρόσωπα:
   (α) Παράλειψη να έχει στη διάθεσή της γραπτή εκτίμηση των κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων της και άλλων προσώπων, με βάση την οποία να καθοριστούν τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων.
   (β) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητες στο χώρο εργασίας που ενέχουν κινδύνους.
   (γ) Παράλειψη παροχής προστασίας στα ηλεκτρικά κυκλώματα που τροφοδοτούσαν ρευματοδότες στο χώρο της κουζίνας και της υποδοχής, με την εγκατάσταση αυτόματου διακόπτη διαρροής (Residual Current Device, RCD) ψηλής ευαισθησίας, τουλάχιστον 30mA ή με άλλες κατάλληλες συσκευές για προστασία από ηλεκτροπληξία των προσώπων στην εργασία καθώς και άλλων προσώπων.
   (δ) Παράλειψη συμμόρφωσης με την Ειδοποίηση Βελτίωσης, εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, η οποία εκδόθηκε και επιδόθηκε από Επιθεωρητή, για άρση των παραβάσεων που αναφέρονταν σε αυτήν.

2. Την εταιρεία «LGS HANDLING ltd», που δραστηριοποιείται στον τομέα των εργασιών εξυπηρέτησης αεροσκαφών, σε συνολικό πρόστιμο €10.550, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων) Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που προκάλεσαν το θανάσιμο τραυματισμό εργοδοτούμενού της, τον τραυματισμό άλλου προσώπου και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενα της και άλλα πρόσωπα:
   (α) Παράλειψη διασφάλισης παροχής και διατήρηση ασφαλούς μεθόδου εργασίας κατά τη διακίνηση των εργοδοτουμένων της που διεξήγαγαν εργασίες εφοδιασμού αεροσκαφών με νερό και εξυπηρέτηση τουαλέτας, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της, ο οποίος οδηγούσε όχημα εφοδιασμού αεροσκαφών με νερό, να συγκρουστεί με το φτερό σταθμευμένου αεροσκάφους και να τραυματιστεί θανάσιμα.
   (β) Παράλειψη διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της με τέτοιο τρόπο και παροχής τέτοιων πληροφοριών ώστε να διασφαλίζει, καθόσον είναι ευλόγως εφικτό ότι, πρόσωπα που δεν εργοδοτούνται από αυτήν, αλλά που μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες της επιχείρησής της δεν θα εκτίθενται σε κίνδυνο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό προσώπου, που διερχόταν πεζό τον χώρο φορτοεκφόρτωσης από περονοφόρο όχημα.
   (γ) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περιγράφονται μεταξύ άλλων οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητες στο χώρο εργασίας που ενέχουν κινδύνους.
   (δ) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλης επίβλεψης της υγείας των εργοδοτουμένων της, για τις δραστηριότητες στο χώρο εργασίας που ενέχουν κινδύνους.
   (ε) Παράλειψη λήψης των κατάλληλων οργανωτικών μέτρων και προμήθειας των εργοδοτουμένων της με τα κατάλληλα μέσα ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος που διατρέχουν κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.

3. Την εταιρεία «SWISSPORT CYPRUS LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των εργασιών εξυπηρέτησης αεροσκαφών, σε συνολικό πρόστιμο €2.750, για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων) Κανονισμών:
   (α) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλης επίβλεψης της υγείας των εργοδοτουμένων της για τις δραστηριότητες στο χώρο εργασίας που ενέχουν κινδύνους.
   (β) Παράλειψη λήψης των κατάλληλων οργανωτικών μέτρων και προμήθειας των εργοδοτουμένων της με τα κατάλληλα μέσα ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος που διατρέχουν κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.

4. Την εταιρεία «MANIPRO LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα μεταφοράς και αποθήκευσης και ήταν κύριος του Έργου (ιδιοκτήτης) ανεγειρόμενου βιομηχανικού υποστατικού, σε συνολικό πρόστιμο €3.500 για παράβαση των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά η Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών. Η παράβαση αφορούσε στην παράλειψη ορισμού συντονιστή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου, με αποτέλεσμα τα πρόσωπα στην εργασία να εκτίθενται σε κίνδυνο.

5. Την εταιρεία «MANIPRO CONSTRUCTION LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €2.500 για παράβαση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων. Η παράβαση αφορούσε στην παράλειψη παροχής και διατήρησης συστήματος και μεθόδων εργασίας τα οποία να είναι ασφαλή και χωρίς κινδύνους για την υγεία, κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών τοποθέτησης εξωτερικών πλακών αλουμινίου με τη χρήση τηλεσκοπικού ανυψωτικού μηχανήματος, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενοί της να πέσουν από ύψος πέραν των πέντε μέτρων και να τραυματιστούν σοβαρά όταν το μηχάνημα αυτό ανατράπηκε.

6. Την εταιρεία «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €2.500, για παράβαση των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά η Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών που προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό εργοδοτουμένων άλλης εταιρείας. Η παράβαση αφορούσε στην παράλειψη συνεργασίας με τους άλλους εργοδότες και λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτουμένων της εταιρείας «MANIPRO CONSTRUCTION LTD» κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε ύψος με τη χρήση τηλεσκοπικού μηχανήματος, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενοι της πιο πάνω εταιρείας οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στο μηχάνημα αυτό και εκτελούσαν εργασίες τοποθέτησης εξωτερικών πλακών αλουμινίου, να πέσουν από ύψος πέραν των πέντε μέτρων και να τραυματιστούν σοβαρά, όταν το μηχάνημα αυτό ανατράπηκε.

7. Την εταιρεία «N.E. MIDORIACO LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης των κινδύνων, σε συνολικό πρόστιμο €1.600 για παραβάσεις των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών. Οι παραβάσεις αφορούσαν στην παράλειψη εξασφάλισης της εκ των προτέρων έκκρισης από τον Αρχιεπιθεωρητή για την παροχή δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης των κινδύνων, τις οποίες είχε προσφέρει σε άλλους εργοδότες.

8. Δύο Διευθυντές της ίδιας εταιρείας σε πρόστιμο από €450 τον καθένα για παραβάσεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας καθότι δεν έλαβαν μέτρα με βάση την εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασμό της εταιρείας που διηύθυναν και λόγω της θέσης που κατείχαν, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενοι της εταιρείας και άλλα πρόσωπα να εκτίθενται σε κίνδυνο.

9. Δύο Διευθυντές σε συνολικό πρόστιμο από €2.500 για τον καθένα για παραβάσεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας, με βάση την εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασμό της εταιρεία που διευθύνει ο καθένας, λόγω της θέσης που κατέχει, με αποτέλεσμα πρόσωπα στην εργασία να εκτίθενται σε κίνδυνο.

10. Ένα πρόσωπο το οποίο πρόσφερε δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης σε άλλους εργοδότες σε συνολικό ποσό €3.600 για παραβάσεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας.

11. Ένα Διευθυντή εταιρείας σε ποσό €400 για παραβάσεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας.

12. Ένα πρόσωπο, που διεξήγαγε εργασίες σε ύψος με τηλεσκοπικό μηχάνημα κατά την ανέγερση υποστατικού, σε πρόστιμο €2.500 για παράβαση της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας που έθεσε σε κίνδυνο εργοδοτούμενους άλλου εργοδότη.Μάιος 2019

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων