Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εκστρατεία Επιθεώρησης στη Μεταποίηση Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2020 (ΚΜΚ 22/2020)
Ο ψηλός δείκτης συχνότητας και η σοβαρότητα εργατικών ατυχημάτων που συμβαίνουν σε δραστηριότητες της Μεταποίησης ώθησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προγραμματίσει τη διεξαγωγή κατά τους μήνες Σεπτέμβριο - Νοέμβριο, εκστρατείας επιθεωρήσεων σε υποστατικά της Μεταποίησης.

2. Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τόσον την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο σε σχέση με την πανδημία του Κορωνοϊού COVID-19, όσο και τις κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών σε εργαζόμενους, καθώς και επικίνδυνων συμβάντων που συμβαίνουν στη Μεταποίηση. Οι κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών περιλαμβάνουν ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, απροφύλακτα / εκτεθειμένα επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών, αναθυμιάσεις ή σκόνες επικίνδυνων ουσιών και παράλειψη εφαρμογής μέτρων προστασίας κατά τις εργασίες σε ύψος.

3. Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην εν λόγω οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων καθώς και η διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

4. Η εκστρατεία αποσκοπεί στον έλεγχο συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την παροχή τεκμηριωμένης εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας, την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, μέτρων προστασίας και πρόληψης, καθώς επίσης και τη λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για αποφυγή της μετάδοσης του Κορωνοϊού / COVID-19.

5. Για σκοπούς πληροφόρησης, κατάλογος των σημείων ελέγχου μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και μέτρων προστασίας και πρόληψης, στα οποία εστιάζεται η φετινή εκστρατεία, επισυνάπτεται ως Παράρτημα.

6. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει εκδώσει ενημερωτικό υλικό, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Επίσης, στην ιστοσελίδα υπάρχει διαθέσιμο σχετικό ενημερωτικό υλικό για τον Κορωνοϊό COVID-19.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλ. 22405612 / 22405615 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mkouyiali@dli.mlsi.gov.cy.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Αρχείο Word Parartima_.doc (125,45 Kb)