Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑνακοίνωση – Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις (Ετήσια Έκθεση)
H Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτή από τον Κανονισμό 6(1) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2004 έως 2018 εκδίδει το περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Ετήσια Έκθεση) Διάταγμα του 2019 (Κ.Δ.Π. 326/2019).

Με βάση τους εν λόγω Κανονισμούς οι φορείς εκμετάλλευσης μη αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων οφείλουν να προβαίνουν στη διεξαγωγή μετρήσεων της συγκέντρωσης οποιασδήποτε ουσίας εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα από την εγκατάσταση τους και να υποβάλλουν ετήσια έκθεση.

Στις μη αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις εμπίπτουν:
(α) οι εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος,
(β) οι εγκαταστάσεις παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος,
(γ) οι εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται διεργασίες άλεσης, κοσκίνισης, μεταφοράς, ανάμειξης, αποθήκευσης, συσκευασίας, ξήρανσης ή άλλης φυσικής κατεργασίας και
(δ) οι μικρής ισχύος εγκαταστάσεις καύσης.

Σημειώνεται ότι με βάση τους Κανονισμούς οι φορείς εκμετάλλευσης μικρής ισχύος εγκαταστάσεων καύσης εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης.

Η ετήσια έκθεση πρέπει να υποβάλλεται στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας) μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους από τους φορείς εκμετάλλευσης μη αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων.

Η 1η ετήσια έκθεση πρέπει να υποβληθεί έως τις 31.3.2020 και να περιλαμβάνει στοιχεία για το έτος 2019 εκτός από τα σημεία Δ8 (Μέρος ΙΙ) και ΣΤ5 (Μέρος ΙV).

Το Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2020.


14.10.2019
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Θέματα Ελέγχου Βιομηχανικής Ρύπανσης: Ανακοίνωση 18/2019)