Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑνακοίνωση – Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 (Ν. 97(Ι)/2020)
Στις 14.8.2020 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 (Ν. 97(Ι)/2020).

Σκοπός του Νόμου είναι η τροποποίηση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων του 2002 έως 2018 για αλλαγή του τρόπου καθορισμού τελών ώστε ο καθορισμός τελών για τον χειρισμό της αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων και τη διεξαγωγή μετρήσεων αερίων αποβλήτων, να γίνεται με την έκδοση Διατάγματος από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αντί με την έκδοση Κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο.

14.8.2020 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(Θέματα Ελέγχου Βιομηχανικής Ρύπανσης: Ανακοίνωση 38/2020)