Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑνακοίνωση – Νέο έντυπο για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων
H Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτήν από το άρθρο 8(5) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων του 2002 έως 2018 εκδίδει το περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Έντυπο αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων) Διάταγμα του 2018 (Κ.Δ.Π. 5/2019).

Στο έντυπο περιλαμβάνονται πρόνοιες που πηγάζουν από τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμούς του 2018 (Κ.Δ.Π. 227/2018), που έγιναν για εναρμόνιση της Κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2193. Στο έντυπο, πέραν των πιο πάνω προνοιών, έγιναν αλλαγές στην πρώτη σελίδα για ενσωμάτωση σε αυτό θεμάτων σχετικά με πολεοδομικές άδειες που απαιτούνται με βάση το άρθρο 8(11) των Νόμων, για σκοπούς διευκόλυνσης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως σχετικά με τους ελέγχους των στοιχείων που θα υποβάλλονται. Επιπρόσθετα, στο έντυπο περιλήφθηκε πρόνοια για υποβολή του στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τόσο σε έντυπη μορφή όσο και σε ηλεκτρονική.

Tο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Έντυπο αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων) Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 245/2014) καταργείται.

11.1.2019 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(Θέματα Ελέγχου Βιομηχανικής Ρύπανσης: Ανακοίνωση 2/2019)