ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Απόσπαση Εργαζομένων


EU citizens may temporarily work in other member states of the EU and remain covered by their home social security system. For more information you may link to the webpage “Your Europe”.

Νομική Πληροφόρηση για την Απόσπαση Εργαζομένων - Αποποίηση

Η σελίδα αυτή ετοιμάστηκε από το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορά την ισχύουσα Νομοθεσία και ειδικότερα τον περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμο του 2017(Ν.63(Ι)/2017) και τους Κανονισμούς (Κ.Δ.Π 196/2017). Η εν λόγω νομοθεσία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις Οδηγίες 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ. Η σελίδα αυτή δίνει μόνο γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ολοκληρωμένη και αυθεντική ερμηνεία των διατάξεων του Νόμου. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται από τα Τμήματα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα οποία εμπλέκονται στην απόσπαση εργαζομένων και συγκεκριμένα το Τμήμα Εργασίας, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός

Σκοπός του προτεινόμενου Νόμου είναι (α) η θέσπιση κατάλληλων μέτρων, διατάξεων, μηχανισμών ελέγχου, αναγκαίων για την εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ στην πράξη, συμπεριλαμβανομένων και την επιβολή και (β) την τήρηση κατάλληλου επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων που αποσπώνται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του σχετικού Νόμου.

Εφαρμογή

Ο Νόμος εφαρμόζεται:
 • στις επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και οι οποίες σε πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών προβαίνουν σε απόσπαση εργαζόμενων στο έδαφος της Δημοκρατίας και οι οποίες λαμβάνουν ένα από τα διεθνικά μέτρα που αναφέρονται στις περιπτώσεις πιο κάτω

Περιπτώσεις Απόσπασης
 • Εκτέλεση Σύμβασης
  Η επιχείρηση αποσπά εργαζόμενο της υπό την διεύθυνση της, για την εκτέλεση σύμβασης, μεταξύ της επιχείρησης αποστολής και του παραλήπτη της παροχής υπηρεσιών στο έδαφος της Δημοκρατίας.
 • Όμιλος Επιχειρήσεων
  Επιχείρηση αποσπά εργαζόμενο της σε επιχείρηση του ομίλου στο έδαφος της Δημοκρατίας.

 • Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)
  ΕΠΑ αποσπά εργαζόμενο σε έμμεσο εργοδότη (χρήστρια επιχείρηση) που είναι εγκατεστημένη ή ασκεί δραστηριότητα στο έδαφος της Δημοκρατίας.

  Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει κατά το χρόνο της απόσπασης να υπάρχει σχέση εργοδότησης μεταξύ της επιχείρησης αποστολής και του εργαζόμενου.


Όροι Εργοδότησης

Για τους αποσπασμένους εργαζόμενους ισχύουν οι όροι εργοδότησης που εφαρμόζονται στο κράτος απόσπασης, σύμφωνα με νομοθεσία και /ή συλλογικές συμβάσεις εφόσον οι συλλογικές συμβάσεις αφορούν τις δραστηριότητες του Παραρτήματος του Νόμου (τομέας κατασκευών) και αφορούν:
 • Μισθοδοσία
 • Ετήσιες άδειες
 • Ώρες εργασίας
 • Ασφάλεια και υγεία
 • Προστασία Εγκύων, παιδιών
 • Ίση μεταχείριση


Μέτρα Ελέγχου Εφαρμογής του Νόμου

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Νόμου οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του και πρόκειται να αποσπάσουν εργαζόμενους υποχρεούνται πριν την έναρξη υπηρεσιών και ανεξάρτητα από την διάρκεια τους να υποβάλλουν στο Τμήμα Εργασίας τα ακόλουθα έγγραφα συντεταγμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

(α) Έγγραφη δήλωση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
   (i) Όνομα ή εταιρική επωνυμία της επιχείρησης, η έδρα, διεύθυνση και νομική μορφή
   (ii) Νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης και εκπροσώπου της επιχείρησης στη Δημοκρατία

   (iii) Διεύθυνση του τόπου ή των τόπων στους οποίους οι αποσπασμένοι θα παρέχουν την εργασία τους, έδρα, διεύθυνση, νομική μορφή.
   (iv) Ημερομηνία έναρξης της παροχής υπηρεσιών και της απόσπασης καθώς και την πιθανή διάρκεια της
   (v) Φύση της ασκούμενης δραστηριότητας

(β) Στοιχεία των αποσπασμένων τα οποία καθορίζονται από τα εμπλεκόμενα Τμήματα του ΥΕΠΚΑ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρων στοιχείων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σε υποβολή συμπληρωματικής κατάστασης ανάλογα με την περίπτωση εντός 15 ημερών από την επέλευση της μεταβολής.

Διορισμός Επιθεωρητών για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω Νόμου

Ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 δύναται να διορίσει επιθεωρητές για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου. Το έργο και οι εξουσίες των Επιθεωρητών προβλέπονται στο σχετικό Νόμο.

Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις.

Σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 30 του εν λόγω Νόμου σε περίπτωση διαπίστωσης κατόπιν διερεύνησης από την αρμόδια αρχή ή από τους Επιθεωρητές ότι παραβιάζονται οι πρόνοιες του αναφερόμενου Νόμου τότε η Τριμελής Επιτροπή όπως αυτή απαρτίζεται από τον εν λόγω Νόμο μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, υπό προϋποθέσεις που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) χιλιάδες ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) χιλιάδες ευρώ.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 34 πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα (€50.000) χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Πληροφορίες

Παραθέτονται σύνδεσμοι για τα εξής:
«Ο Περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμο του 2017(Ν.63(Ι)/2017)»
και «οι Περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Κανονισμοί (Κ.Δ.Π 196/2017)».
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εργασίας, τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων:
  Τηλ.: 22400869
  Τηλεομ.: 22400809

No documents found


Αρχή
_______________________________________________
© 2017 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΤμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής