ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

İŞ ARAMASI

Çalışma ve Sosyal Sigorta Bakanlığı’na bağlı Kamu İstihdam Hizmetleri, İlçe Çalışma Büroları aracılığı ile cinsiyet, köken, din ayrımı yapmadan tüm Kıbrıs vatandaşlarına hizmet vermektedir. Çalışmak isteyen veya daha iyi iş arayan kişilere ve personel arayan işverenlere hizmet sunar. Aynı zamanda, İnsan Kapasitesini Geliştirme Örgütü tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılma konusunda enformasyon sağlar.

İş arayan şahısların ilk kayıt sırasında getirmeleri gereken belgeler aşağıdadır:

1. Kıbrıs Cumhuriyeti Kimlik Kartı
2. Eğitim düzeyi hakkında, Rumca veya İngilizceye tercüme edilmiş belgelerin aslı veya tasdikli kopyası ( Lise, Teknik Okul, Kolej veya Üniversite Diploması v.s.)


Enformasyon/Telefonlar:

1. Lefkoşa Kazası Çalışma Dairesi
Posta adresi: 1464 Lefkoşa
Museion Sokağı No 3, Lefkoşa
Tel.: 22403000 Faks: 22873170
E-mail: dlonic@dl.misi.gov.cy

1.1 Eğlence Yerel Çalışma Dairesi
Larnakos Bulvarı No 22 ve Athinon Sokağı Köşesi
2101 Eğlence
Tel.: 22874800 Faks: 22874825

1.2 Lakatamya Yerel Çalışma Dairesi
Makarios G Bulvarı ve Apostolos Varnavas Sokağı Köşesi No 16
2312 Lakatamya
Tel.: 22443717 Faks: 22443718

1.3 Laçça Yerel Çalışma Dairesi
Dimitris Stavru Bulvarı No 5 A + B
2224 Laçça
Tel.: 22815848 Faks: 22815868

2. Leymosun Kazası Çalışma Dairesi
Posta adresi: P.K 56058 3304 Leymosun
Franklinu Ruzvelt Bulvarı No 80
Sosyal Sigortalar Apartmanı
Leymosun
Tel.: 25827350 Faks: 25306526
E-mail: dlolim@dl.misi.gov.cy

2.1 Leymosun Kazası Çalışma Dairesi İstihdam Hizmetleri
Franklinu Ruzvelt Bulvarı No 67
3012 Leymosun
Tel.: 25827320 Faks: 25306563

2.2 İpsonas Yerel Çalışma Dairesi
Oresti Sokağı No 2
4186 İpsonas
Tel.: 25826900 Faks: 25305796

3. Baf Kazası Çalışma Dairesi
Posta adresi: P.K 60067 8100 Baf
Ayiu Spiridonos No 1, 8021 Baf

Tel.: 26821658 Faks: 26821670
E-mail: dlopaphos@dl.misi.gov.cy

3.1 Poli Hirsofu Yerel Çalışma Dairesi
Posta adresi: P.K 6615 8820 Poli Hirsofu
Arsinoi Bulvarı No 1 ve Timohari Sokağı Köşesi
8820 Poli Hirsofu
Tel.: 26821841 Faks: 26821850

4. Larnaka/ Mağusa Kazası Çalışma Dairesi
Posta adresi: P.K 40136 6301 Larnaka
Filiu Tsıgaridi Sokağı
Sosyal Sigortalar Apartmanı
Larnaka
Tel.: 24805312 Faks: 24304532
E-mail: dlolca@dl.misi.gov.cy

4.1 Özgür Mağusa Bölgesi Yerel Çalışma Dairesi
Posta adresi: P.K 33664 5316 Paralimni
Akropoleos Sokağı No 49,
5380 Derinya
Tel.: 23812052 Faks: 23730465
E-mail: dlopar@dl.misi.gov.cy

4.2 Aradippu Yerel Çalışma Dairesi
Akropoleos Sokağı No 20, Aradippu
Tel.: 24813295 Faks: 24813302

TÜRKÇE EK BİLGİLER İÇİN İLGİLİLER ŞU TELEFONA BAŞVURABİLİRLER
TEL: 22403040Αρχή
_______________________________________________
© 2017 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΤμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής