ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διαγωνισμοί για Προσφορές


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΠΑ 3/2015 για την «Αγορά Υπηρεσιών Εκπαιδευτή Αγγλικής Φιλολογίας για τη διδασκαλία Αγγλικών στους μαθητές της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας στη Λεμεσό»ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Το Κέντρο Παραγωγικότητας διενεργεί διαγωνισμό, στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και τον Κρατικό Προϋπολογισμό Έργου της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας, για την «Αγορά Υπηρεσιών Εκπαιδευτή Αγγλικής Φιλολογίας για τη διδασκαλία Αγγλικών στους μαθητές της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας στη Λεμεσό». Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού θα ενταχθούν σε μητρώο το οποίο θα έχει ισχύ μέχρι τις 31/7/2015.


Το ύψος της αμοιβής για την αγορά υπηρεσιών από τους εκπαιδευτές ανά διδακτική ώρα (χρονική περίοδο μαθήματος διάρκειας 40΄), ανέρχεται στα €18,00. Διευκρινίζεται ότι, η προετοιμασία και η ετοιμασία σημειώσεων/εκπαιδευτικού υλικού συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή των €18,00 ανά διδακτική ώρα. Για τις δραστηριότητες εκτός της διδασκαλίας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος δραστηριοτήτων, η αμοιβή ανέρχεται στα €27,00 ανά ώρα (60’).


Συγκεκριμένα αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί:

1. Η ετοιμασία σημειώσεων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού που απαιτείται για τη διδασκαλία του μαθήματος.
2. Η διδασκαλία σύμφωνα με το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος.
3. Η καταγραφή των υλικών που απαιτούνται για την υλοποίηση της διδασκαλίας του μαθήματος και η έγκαιρη ενημέρωση της Μονάδας Διαχείρισης της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Η ετοιμασία διμηνιαίων εκθέσεων για τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες. Ο προγραμματισμός αυτών των δραστηριοτήτων που θα υλοποιούνται τη διμηνία αυτή θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση και με τη σχετική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Η ετοιμασία διμηνιαίων απολογιστικών εκθέσεων για τις δραστηριότητες της περιόδου.
6. Η συνεργασία με τους υπευθύνους του προγράμματος και τα μέλη της Μονάδας Διαχείρισης της Αναθέτουσας Αρχής.
7. Η τήρηση και ενημέρωση εγγράφων (παρουσιολόγιο, στοιχεία εκπαιδευομένων, κτλ.)
8. Η παράδοση των εγγράφων στους υπευθύνους του προγράμματος των σχολείων.
9. Η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων όπως αυτά καθορίζονται (π.χ. παράδοση εντύπων).
10. Συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνονται στα πλαίσια του προγράμματος.
11. Η ευθύνη προστασίας και ασφάλειας των χώρων στους οποίους διεξάγονται τα προγράμματα καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής των χώρων αυτών.
12. Ο χειρισμός θεμάτων που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
13. Κάλυψη αναγκών του προγράμματος ή/και των σχολικών μονάδων της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας στη βάση οδηγιών.


Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Στην κάθε περίπτωση τα άτομα που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον ως φυσικά πρόσωπα και τα άτομα που θα προταθούν από νομικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου ή ισότιμου προσόντος στην Αγγλική Φιλολογία και να είναι πολύ καλοί γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.


Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 14:00 στο κιβώτιο προσφορών του Κέντρου Παραγωγικότητας Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, Ισόγειο, 2100 Αγλαντζιά, Λευκωσία ή να την αποστείλουν στο Κέντρο Παραγωγικότητας με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, να παραληφθεί μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
1. www.eprocurement.gov.cy

2. Στο Κέντρο Παραγωγικότητας στα τηλέφωνα 22806141, 22806107 (ωράριο δημόσιας υπηρεσίας)


Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας