Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων Τεχνιτών


Πιστοποίηση προσωπικού όσον αφορά σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, βάσει του εκτελεστικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) 2015/2067Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2067 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Νοεμβρίου 2015 ( σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου),που θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την πιστοποίηση των εταιρειών όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου πρώην κανονισμός ΕΚ (303)/2008 (Πιστοποίηση προσωπικού όσον αφορά σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας) προνοεί ότι, για τη χρήση των φθοριούχων αερίων, όλο το προσωπικό θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο. Όπως είναι γνωστό, οι κατηγορίες στις οποίες πιστοποιείται το προσωπικό είναι τέσσερεις:
  • Κατηγορία Ι : Έλεγχος διαρροών συμπεριλαμβανομένης παρέμβασης στο ψυκτικό κύκλωμα·
   Έλεγχος διαρροών χωρίς παρέμβαση στο ψυκτικό κύκλωμα· Ανάκτηση ·Εγκατάσταση.
   Συντήρηση ή επιδιόρθωση σε όλες τις κατηγορίες εξοπλισμού .
  • Κατηγορία ΙΙ : · Ανάκτηση ·Εγκατάσταση ·Συντήρηση ή επιδιόρθωση στην κατηγορία εξοπλισμού Α και Έλεγχος διαρροών χωρίς παρέμβαση στο ψυκτικό κύκλωμα σε όλες τις κατηγορίες
  • Κατηγορία ΙΙΙ : Ανάκτηση ψυκτικού Μέσου στην κατηγορία εξοπλισμού Α.
  • Κατηγορία ΙV : Έλεγχος διαρροών χωρίς παρέμβαση στο ψυκτικό κύκλωμα σε όλες τις κατηγορίες.  Το Κέντρο Παραγωγικότητας έχει ορισθεί με διάταγμα του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου- Πιστοποίηση Επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμού και Αντλιών Θερμότητας – του 2010) ως Φορέας Αξιολόγησης.  Το ΚΕΠΑ διοργανώνει σε εξαμηνιαία βάση την πιο πάνω αξιολόγηση στα εργαστήρια του στη Λευκωσία. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος όπως απορρέει από το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Νοεμβρίου 2015 . Πρώην ΕΚ/303/2008.


  Το κόστος συμμετοχής στην αξιολόγηση ανέρχεται στα €143 το άτομο, εφόσον συμπληρωθεί ομάδα 6 ενδιαφερομένων. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ενημέρωση/επανάληψη διάρκειας 5 ωρών πριν την αξιολόγηση.  Το ΚΕΠΑ παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις ή σε οργανισμούς, μετά από δική τους αίτηση, να αποταθούν για αξιολόγηση του προσωπικού τους σε χρόνο που θα συμφωνηθεί.  Η επόμενη αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2016.  Όσοι ενδιαφέρονται να παρακαθίσουν στην εξέταση θα πρέπει να το δηλώσουν το αργότερο μέχρι τις 23 Ιουνίου 2016, συμπληρώνοντας το έντυπο που επισυνάπτεται και καταβάλλοντας το αντίτιμο έναντι απόδειξης στα κατά τόπους γραφεία των εργαστηρίων του ΚΕΠΑ στη Λευκωσία, Λεμεσό ή Λάρνακα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα τηλέφωνα 22697224, 24812350Σχετικά Αρχεία:

Κανονισμός.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1233,98Kb)
Αίτηση συμμετοχής.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 84,14Kb)
Αξιολόγηση και εξεταστέα ύλη.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 720,09Kb)
Εκτελεστικός Κανονισμός.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 390,72Kb)

Ψηφιακές Δεξιότητες

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Συνδέσου Ψηφιακά

Φωτοβολταϊκά και Θερμικά Συστήματα

3cy-exports

Εγγραφή στη λίστα Επαφών του Κέντρου Παραγωγικότητας

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από Ελβετία

Ενημέρωσέ με

Ερωτηματολόγιο: Διερεύνηση Αναγκών Κατάρτισης

Διαδικτυακή Πύλη

To ΚΕΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Κυπριακή Πύλη Δια βίου Μάθησης

Κάντο Ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονικές Δεξιότητες για Όλους

Μια Παραγωγική Μέρα

Δημόσιες Συβάσεις

Εργαλεία Καριέρας για ένα δυνατό Βιογραφικό

Διαγωνισμός Euroskills Κύπρος

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου