ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διαγωνισμοί για Προσφορές


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΠΑ 17/2014 για την «Αγορά Υπηρεσιών Εκπαιδευτών Κομμωτικής για τον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας στην Επαρχία Λεμεσού».


ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Το Κέντρο Παραγωγικότητας διενεργεί διαγωνισμό, στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και τον Κρατικό Προϋπολογισμό Έργου της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας, για την «Αγορά Υπηρεσιών Εκπαιδευτών Κομμωτικής για τον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας στην Επαρχία Λεμεσού». Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού θα ενταχθούν σε μητρώο το οποίο θα έχει ισχύ μέχρι τις 30/9/2015. Η σύμβαση θα υπογράφεται ξεχωριστά με το κάθε άτομο που κρίνεται ως δικαιούχος και η διάρκεια θα είναι από την ημερομηνία έναρξης διδασκαλίας μαθημάτων μέχρι και την 31η Ιουλίου 2015.


Το ύψος της αμοιβής για την αγορά υπηρεσιών από τους εκπαιδευτές καθορίζεται ως εξής:

1. Για τη διδασκαλία στις Τεχνικές Σχολές (χρονική περίοδος μαθήματος διάρκειας 45΄), η αμοιβή ανέρχεται στα €20,00 ανά διδακτική ώρα. Διευκρινίζεται ότι, η προετοιμασία και η ετοιμασία σημειώσεων/εκπαιδευτικού υλικού συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή των €20,00 ανά διδακτική ώρα.
2. Για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης των μαθητευομένων στα υποστατικά του εργοδότη και τις συνεπαγόμενες με αυτή εργασίες/καθήκοντα που αναφέρονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού, η αμοιβή ανέρχεται στα €27,00 ανά ώρα (60 λεπτά). Σημειώνεται ότι για τον κάθε μαθητευόμενο προγραμματίζονται τέσσερεις επιτόπιες επισκέψεις στα υποστατικά του εργοδότη με μέγιστη δυνατή διάρκεια τα 80 λεπτά συμπεριλαμβανόμενου και του χρόνου για προετοιμασία και για συμπλήρωση των απαιτουμένων εγγράφων/ετοιμασία εκθέσεων.
3. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης δεν καταβάλλονται οδοιπορικά στους Αναδόχους.

Συγκεκριμένα αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί:
1. Η ετοιμασία σημειώσεων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού που απαιτείται για τη διδασκαλία του κάθε θέματος.
2. Η διδασκαλία σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα.
3. Ο καταρτισμός του προγράμματος ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του μαθητευόμενου σε συνεργασία με τον εργοδότη ή το στέλεχος του εργοδότη που αναλαμβάνει την ευθύνη για τον μαθητευόμενο.
4. Η προώθηση της υλοποίησης του προγράμματος ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του κάθε μαθητευόμενου στα υποστατικά του εργοδότη.
5. Η παρακολούθηση της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του μαθητευομένου στα υποστατικά του εργοδότη και η επίλυση τυχόν προβλημάτων που αναφύονται, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
6. Η καταγραφή των υλικών που απαιτούνται για την υλοποίηση της διδασκαλίας και η έγκαιρη ενημέρωση της Μονάδας Διαχείρισης της Αναθέτουσας Αρχής.
7. Η ετοιμασία διμηνιαίων εκθέσεων για τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες. Ο προγραμματισμός αυτών των δραστηριοτήτων που θα υλοποιούνται τη διμηνία αυτή θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση και με τη σχετική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
8. Η ετοιμασία διμηνιαίων απολογιστικών εκθέσεων για τις δραστηριότητες της περιόδου.
9. Η συνεργασία με τους Διευθυντές των Τεχνικών Σχολών, τους υπεύθυνους για τη Νέα Σύγχρονη Μαθητεία στις Τεχνικές Σχολές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των Τεχνικών Σχολών, τον Αρμόδιο Επιθεωρητή του ΥΠΠ ,τους εργοδότες που προσλαμβάνουν μαθητευόμενους, τα στελέχη των εργοδοτών που φέρουν ευθύνη για τους μαθητευόμενους καθώς και τα μέλη της Μονάδας Διαχείρισης της Αναθέτουσας Αρχής.
10. Η τήρηση και ενημέρωση εγγράφων (παρουσιολόγιο, στοιχεία εκπαιδευομένων, πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης) και η έγκαιρη παράδοσή τους στους αρμόδιους, κατά περίπτωση.
11. Η ευθύνη προστασίας και ασφάλειας των χώρων στους οποίους διεξάγονται τα μαθήματα της ειδικότητας καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής των χώρων αυτών.
12. Κάλυψη επιπρόσθετων αναγκών του προγράμματος που πιθανόν να προκύψουν, στη βάση οδηγιών από την Αναθέτουσα Αρχή.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Στην κάθε περίπτωση τα άτομα που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον ως φυσικά πρόσωπα και τα άτομα που θα προταθούν από νομικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής ή Συστήματος Μαθητείας ή άλλης αναγνωρισμένης, από το κράτος, δευτεροβάθμιας Σχολής και να κατέχουν Πιστοποιητικό Εγγραφής και Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (Κομμωτή) από το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων που να είναι σε ισχύ, με βάση τους Περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Νόμους του 2003 (28 (Ι) / 2003) έως 2011 (82(Ι)/2011).


Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 στο κιβώτιο προσφορών του Κέντρου Παραγωγικότητας Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, Ισόγειο, 2100 Αγλαντζιά, Λευκωσία ή να την αποστείλουν στο Κέντρο Παραγωγικότητας με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, να παραληφθεί μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
1. www.eprocurement.gov.cy
2. Στο Κέντρο Παραγωγικότητας στα τηλέφωνα 22806107, 22806141, 22806181 (ωράριο δημόσιας υπηρεσίας)Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας