ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συμβούλιο Παραγωγικότητας


Συνεδρίες Συμβουλίου Παραγωγικότητας


1η Συνεδρία Συμβουλίου, 2 Μαΐου 2006
Το Συμβούλιο ενέκρινε τη σύνθεση και τους όρους εντολής της Τεχνικής Επιτροπής Παραγωγικότητας και ανέθεσε στην Τεχνική Επιτροπή το έργο της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά την παραγωγικότητα στην Κύπρο και της επεξεργασίας πρότασης για την Εθνική Στρατηγική και το Εθνικό Πρόγραμμα Παραγωγικότητας για την περίοδο 2007 – 2013.


2η Συνεδρία Συμβουλίου, 18 Μαΐου 2007
Το Συμβούλιο ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική και το Εθνικό Πρόγραμμα Παραγωγικότητας για την περίοδο 2007-2013.


3η Συνεδρία Συμβουλίου, 23 Ιουνίου 2008
Το Συμβούλιο Παραγωγικότητας απεφάσισε όπως:

  • Αποδεχθεί και εγκρίνει την ετήσια έκθεση προόδου που υποβλήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή Παραγωγικότητα

  • Εγκρίνει την τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης 2007 – 2009 με την ενσωμάτωση σ΄ αυτό του Σχεδίου κατάρτισης των στελεχών των Κοινωνικών Εταίρων με συνολικό προϋπολογισμό 50.000 Ευρώ σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Παραγωγικότητας.

  • Εγκρίνει το περίγραμμα του Σχεδίου Δράσης 2010 – 2011 και εξουσιοδοτήσει την Τεχνική Επιτροπή Παραγωγικότητας για περαιτέρω επεξεργασία του.


4η Συνεδρία Συμβουλίου, 24 Απριλίου 2009
Το Συμβούλιο Παραγωγικότητας απεφάσισε όπως:
  • Αποδεχθεί και εγκρίνει την ετήσια έκθεση προόδου που υποβάλλεται από την Τεχνική Επιτροπή Παραγωγικότητας.


5η Συνεδρία Συμβουλίου, 2 Νοεμβρίου 2010
Το Συμβούλιο Παραγωγικότητας απεφάσισε όπως:

  • Ζητήσει από το ΥΕΠΚΑ την επεξεργασία αναλυτικού Σχεδίου του Μηχανισμού Άμεσης Παρέμβασης στη Δημόσια Υπηρεσία το οποίο να τεθεί υπόψη των μελών του για σχόλια το συντομότερο δυνατό, και στη συνέχεια να υποβληθεί σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

  • Εγκρίνει το αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης 2010-2011 και το Σχέδιο Δράσης 2012-2013 και ζητήσει όπως διερευνηθεί η δυνατότητα να ενσωματωθεί σε αυτά Σχέδιο κατάρτισης των Κοινωνικών Εταίρων.

  • Υποστηρίξει την προώθηση ενεργότερων μέτρων προσέγγισης, ενημέρωσης και βοήθειας των επιχειρήσεων για επεξεργασία περισσότερων και ποιοτικότερων προτάσεων στο πλαίσιο επαναπροκήρυξης του Εκτάκτου Σχεδίου Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης.


_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας