ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις/Εκδηλώσεις/Δελτία Τύπου


Άρση της Αναστολής Παραλαβής Αιτήσεων Συμμετοχής για το "Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις"ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Τo Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και από την Κυπριακή Δημοκρατία


Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, ως Φορέας Διαχείρισης του «Σχεδίου Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις», ανακοινώνει την άρση της αναστολής παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής στο Σχέδιο (αρ. πρόσκλησης: 02/2.1/1/05.2010/ΣΧ), από την Παρασκευή, 18/5/2012 συμπεριλαμβανομένης. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 30ή Απριλίου 2014 ή μέχρι εξάντλησης του πρόσθετου προϋπολογισμού του Σχεδίου που ανέρχεται στο €1.500.000.Το Σχέδιο εντάσσεται στον «Ειδικό Στόχο (Α): Αύξηση του Εργατικού Δυναμικού και της Απασχόλησης των Γυναικών» του «Άξονα Προτεραιότητας 2: Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας» του «Επιχειρησιακού Προγράμματος: Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή, 2007 – 2013».

Σκοπός του Σχεδίου είναι να προσελκύσει στην απασχόληση οικονομικά αδρανείς γυναίκες, οικονομικά αδρανή άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, και οικονομικά αδρανή άτομα που αναζητούν εργασία με ειδικό ωράριο λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, που έχουν δυσκολία να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας χωρίς βοήθεια, και επιθυμούν να εργασθούν βάσει κάποιας ευέλικτης μορφής απασχόλησης, καθώς και ανέργους που παραπέμπονται για συμμετοχή στο Σχέδιο από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης.


Το Σχέδιο απευθύνεται προς όλες τις επιχειρήσεις/οργανισμούς σε οποιοδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας που θα δημιουργήσουν μια ή περισσότερες νέες θέσεις εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις, νοουμένου ότι ικανοποιούν τους όρους και προϋποθέσεις για κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.


Το Σχέδιο επιχορηγεί για περίοδο 12 μηνών επιχειρήσεις/οργανισμούς με το 65% του εργατικού κόστους των ατόμων που θα προσληφθούν στις νέες θέσεις εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις. Επιχορηγεί επίσης για την ίδια περίοδο, τα εργοδοτούμενα άτομα, με το κόστος μετάβασης προς και από τον τόπο εργασίας τους.


Οι αιτήσεις να παραδίδονται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση,

Διευθυντή,
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου,
«Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις»,
Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, 2100 Λευκωσία,
Τ.Θ. 20536, 1679 Λευκωσία


ή να αποστέλλονται με φαξ στον αριθμό 22376872.


Για επιπρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους λειτουργούς,
Ζήνωνα Κληρίδη, τηλ. 22806117, zklerides@kepa.mlsi.gov.cy
Έλενα Χριστοδουλίδου, τηλ. 22806106, echristodoulidou@kepa.mlsi.gov.cy._______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας